Vacancy: Port affairs regulation Manager, Cyprus Port Authority, Nicosia, Cyprus

0
568

(Vacancy text is available only in Greek)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση μιας
κενής θέσης Διευθυντή Ρύθμισης Λιμενικών Θεμάτων για απασχόληση στα
Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία.

1. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

2. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα:
Α14(ΙΙ): €57.075,08 – 59.533,18 – 61.991,28 – 64.449,38 – 66.907,49 – 69.365,59 –
71.823,69 – 74.281,79 – 76.739,89. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι
οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα
της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το
ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η δημοσίευση
της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από τη γραπτή συγκατάθεση της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση
από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013
έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι
ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

3. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, τη διαχείριση και το συντονισμό των
δραστηριοτήτων της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας της Αρχής.
(β) Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή των διαδικασιών για την εκτέλεση
των διάφορων δραστηριοτήτων της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας της Αρχής και για
την αποτελεσματική συνεργασία της Υπηρεσίας με τα άλλα Τμήματα και/ή
Υπηρεσίες της Αρχής.
(γ) Υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων, κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων
που αφορούν στη διαχείριση και λειτουργία των Λιμένων, εντός των ορίων της
ευθύνης της Αρχής, σχετικά με θέματα, όπως- (i) Ρύθμιση και έλεγχος των
σκαφών περιλαμβανομένου του VTS· (ii) ρύθμιση και έλεγχος της διακίνησης και
αποθήκευσης εμπορευμάτων· (iii) ασφάλεια και προστασία των λιμενικών
λειτουργιών/επιχειρήσεων περιλαμβανομένου του Κώδικα ISPS· (iv) εκρηκτικά
και άλλα επικίνδυνα υλικά· (v) πλοήγηση, ρυμούλκηση, αγκυροβόλιο· (vi)
μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων.
(δ) Υπεύθυνος για την ετοιμασία και την υποβολή εισηγήσεων για θέσπιση νέων
ή τροποποίηση υφιστάμενων λιμενικών κανονισμών, διαταγμάτων, οδηγιών,
εγκυκλίων κ.λπ. σε ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση και λειτουργία των
Λιμένων. Κατά την εισήγηση λιμενικών κανονισμών, διαταγμάτων, οδηγιών,
εγκυκλίων κ.λπ., πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διεθνείς απαιτήσεις,
τάσεις και καλές πρακτικές, καθώς και οι νόμοι και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν
από άλλες αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία.
(ε) Υπεύθυνος για την επικοινωνία με Υπουργεία και άλλες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες αρμόδιες για ρυθμιστικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση και
λειτουργία των Λιμένων, όπως η εμπορική ναυτιλία, τα δημόσια έργα, οι
συγκοινωνίες, οι διεθνείς σχέσεις, τα στρατιωτικά ζητήματα, η ασφάλεια, το
εμπόριο, το περιβάλλον, η εργοδότηση και άλλα.
(στ) Υπεύθυνος για την εφαρμογή των λιμενικών κανονισμών, διαταγμάτων και
οδηγιών της Αρχής μέσω της διεκπεραίωσης ελέγχων και επιθεωρήσεων, της
διερεύνησης παραπόνων και υποθέσεων ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, καθώς
και μέσω υποβολής εισηγήσεων προς το Γενικό Διευθυντή της Αρχής για επιβολή
προστίμων και/ή αναφορών για παραβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.
(ζ) Συνεργάζεται με άλλα Τμήματα, Υπηρεσίες, λιμενικούς φορείς και χρήστες για
την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

4. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισοδύναμο προσόν σε ένα από τα
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό αυτών: Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου
του Barrister-at-Law), Ναυτιλιακές Σπουδές. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό
δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), ή (ii) Μέλος
οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.
(β) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής
τουλάχιστον πείρα στη διοίκηση ή/και λειτουργία λιμανιού ή/και στο ναυτικό
δίκαιο ή/και στην εμπορική ναυτιλία. Η δεκαετής πείρα πρέπει να περιλαμβάνει
πενταετή τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που
περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και
έλεγχο εργασιών.
(γ) Πολύ καλή γνώση των διεθνών ναυτικών κανόνων και κανονισμών.
(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή
της Γερμανικής γλώσσας. (ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική
ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

5. Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση
60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να
τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω
εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

6. Αναφορικά με τους υποψηφίους – (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι
η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης?
και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν
στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας,
νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

7. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και
πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο
πολίτη της Δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του
περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου. Νοείται ότι, αν δεν υπάρχει κατάλληλο
πρόσωπο για διορισμό, που να πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 11(1)
(α) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών
του 1997 μέχρι 2011, η Αρχή μπορεί, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου, να προβαίνει στο διορισμό με σύμβαση για ορισμένο χρονικό
διάστημα, που δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια, προσώπου, που δεν πληροί τις
προϋποθέσεις του εν λόγω Κανονισμού, εφόσον με αυτό το διορισμό κρίνεται
από την Αρχή ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί της.

8. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(1)(στ) και (ζ) των περί της Αρχής Λιμένων
Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να
διοριστεί κάποιος σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των
δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη
Δημοκρατία, εκτός αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

9. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ
Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία
της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy. Οι
αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να
αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική
Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία ή να
παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση, Λεωφόρος
Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 20.11.2020 ή στα
Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής
20.11.2020.

10. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των
ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο.

11. Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν
συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης
και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο.

[Total: 1]